Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Organizacja Festiwalu Dziedzictwa Kulturowego w Korycinie w dniach 25 i 26 sierpnia 2018 roku, realizowanego w ramach Programu Kultura Natura – Rozwój Turystyki Transgranicznej w oparciu o wspólne dziedzictwo i współpracę.

Utworzono dnia 01.08.2018
Czcionka:

Korycin, 01.08.2018 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Zapraszam Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia, o których mowa w art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku – Prawo zamówień (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), usługi, której przedmiotem jest Organizacja Festiwalu Dziedzictwa Kulturowego w Korycinie w dniach  25 i 26 sierpnia 2018 roku,  realizowanego w ramach Programu Kultura Natura – Rozwój Turystyki Transgranicznej w oparciu o wspólne dziedzictwo i współpracę.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest  organizacja Festiwalu Dziedzictwa Kulturowego w Korycinie w dniach  25 i 26 sierpnia 2018 roku,  realizowanego w ramach Programu Kultura Natura – Rozwój Turystyki Transgranicznej w oparciu o wspólne dziedzictwo i współpracę.

2.         Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:        

1)         sceny o wymiarach 12/10 m, oświetlenia, nagłośnienia spełniających następujące wymagania:

a)         scena estradowa całkowicie zadaszona oparta na konstrukcji quadro min 490x390mm, składająca się z równych i stabilnych podestów o wymiarach: 10 m głębokość x 12m szerokość i wysokości min 1,5. Wysokość w świetle sceny min. 8m,

b)         boczne okotarowanie oraz tylny horyzont muszą być szczelne (czarny półprzezroczysty materiał – specjalistyczny materiał sceniczny), szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogody – woda nie może się dostawać na scenę bokami oraz tyłem sceny. Materiał musi być tak gęsty, aby chronić ogrzane powietrze przed oziębieniem się,

c)         schody po lewej i prawej stronie, wejście na scenę musi być zabezpieczone poręczami z obu stron schodów,

d)        stanowisko realizatora FOH o wymiarach min 4x3m powinno znajdować się na podwyższeniu min 30 cm. Podest musi być stabilny, zadaszony i osłonięty z trzech stron. Stanowisko FOH w odległości 30 mb od sceny,

e)         stanowisko realizatora MON min 3x3m powinno znajdować się na wysokości podestu scenicznego. Podest musi być stabilny, zadaszony i osłonięty z trzech stron,

f)         scena musi posiadać aktualne atesty bezpieczeństwa;

2)         reżyserki (konsola frontowa) musi być centralnie w osi sceny, osłonięta z trzech stron, kolor czarny. Mikser w konsolecie frontowej tylko cyfrowy;

3)         nagłośnienia według: rider techniczny zespołów,  z uwzględnieniem systemu nagłośnienia widowni – wymagane jest zapewnienie równomiernego nagłośnienia na obszarze odbywającej się imprezy za pomocą wysokiej jakości systemu wyrównanego liniowo. Zawieszenia jak i rama powinny posiadać atest;

4)         oświetlenia: zgodne z riderem Gwiazdy wieczoru i pozostałych wykonawców.

5)         barierek ochronnych typu ciężkiego 120 mb – przód estrady i korytarz techniczny o szerokości 1m z estrady do namiotu akustyków (reżyserka).

6)         telebimu led zewnętrzny o wymiarach min 5,2m x 3,2m o pikselu nie większym niż 4 mm real postawiony obok estrady ma oddzielnej stabilnej konstrukcji typu quadro min 390mm z możliwością emisji prezentacji multimedialnych.

7)         2 kamer HD połączonych w formacie SDI, mikser HD – SDI wraz z obsługą i operatorami;

8)         agregatu z paliwem + obsługa wystarczający dla posiadanego systemu.  Zasilanie – firma zapewniająca nagłośnienie i zasilanie sprzętu zespołów bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo wykonawców, realizatorów i techniki zespołów oraz wykonawców podczas prób i koncertu;

9)         namiotów nie mniejszych  niż 5x5 ( 3 szt.) + oświetlenie z montażem i demontażem;

10)       obsługi technicznej;

11)       kompleksowej realizacji zespołów występujących w trakcie trwania prób oraz koncertów przez realizatora frontowego, monitorowego, techników scenicznych oraz realizatora i techników oświetlenia.

12)       transportu, montażu i demontażu sprzętu wymienionego w powyższych punktach.

13)       multimedii: 2 projektory na ruchomych głowicach min 6500 ansi lumenów - wraz z 2 transparentnymi ekranami holograficznymi o wymiarach min 3x2m podwieszanymi pod dachem sceny w 1/3 głębokości. Całość zsynchronizowana z ekranem głównym poprzez mediaserwery;

14)       stoisk wystawienniczych;

15)       ochrony podczas Festiwalu Dziedzictwa Kulturowego – 20 osób na 12 godzin;

16)       odpowiednich toalet - toi toi – 10 sztuk;

17)       ratowników wodnych – 5 osób na 12 godzin;

18)       mobilnej karetki pogotowia na 12 godzin;

19)       stacjonarnego punktu z pielęgniarką na 12 godzin;

20)       zakwaterowania dla 60 uczestników festiwalu na 2 noce;

21)       cateringu dla 60 osób na 2 dni.

22)       namiotu wystawienniczego.

2. Oferta powinna obejmować całość zamówienia.

3. Wymagany termin realizacji: 25 -26 sierpnia 2018 r.

4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) cena 100  %,

2) inne  -

5. Istotne postanowienia/ wzór umowy *(zawiera  załącznik  nr 2 do zaproszenia),

6. Sposób przygotowania oferty cenowej: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, przekazać w formie: osobiście, poprzez złożenie w GOKSiT w Korycinie,  drogą pocztową/faksem/e’mailem* na adres 16-140 Korycin, ul Knyszyńska 2 a, nr faksu: 85 722 91 80, e-mail korycingoksit@gmail.com: osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Beata Matyskiel ,tel. 503 991 983

7. Ofertę cenową proszę złożyć według przekazanego Państwu formularza (załącznik  nr 1 do zaproszenia), w terminie do dnia 09.08.2018 r., godz.12:00 .

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

       W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym dalej RODO, informujemy, że podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe, a więc Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie z siedzibą ul. Knyszyńska 2A, 16-140 Korycin zwany dalej Administratorem.

W sprawach ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), do którego można kontaktować się za pośrednictwem:
e-mail: korycingoksit@gmail.com
Pocztowo: Inspektor Ochrony Danych, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie, ul. Knyszyńska 2A, 16-140 Korycin

Gdy mowa o danych osobowych należy przez to rozumieć dane mogące w sposób bezpośredni lub pośredni ale jednoznaczny, bez nadmiernych kosztów, czasu i działań, określić konkretną osobę fizyczną.

Czyje dane osobowe są przetwarzane
Administrator przetwarza dane osobowe osób zamieszkujących i zameldowanych na terenie gminy Korycin, pracowników i kandydatów do pracy w ośrodku oraz osób zainteresowanych - składających pisma do Administratora i załatwiających sprawy w tutejszym ośrodku.

Źródło danych osobowych
W przypadku:
1. Realizacji celu publicznego na podstawie odrębnych przepisów lub dobra interesu osoby fizycznej – ze złożonych oświadczeń, pism, przedstawionych dokumentów, dokumentów przekazanych przez jednostki nadrzędne lub instytucje.
2. Realizacji zawartej umowy, dane niezbędne do jej realizacji – ze złożonych oświadczeń, pism i przedstawionych dokumentów.
3. Dobrowolnej zgody – za podstawie składanych oświadczeń, pism, przedstawianych dokumentów.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych.
Administrator przetwarza dane w celu wykonania zadań, innych prawnych obowiązków w tym umownych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak: wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz (takich jak raportowanie, badania marketingowe itp., itd.) w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych;

Dane osobowe Administrator przetwarza realizując obowiązki prawne wynikające z przepisów prawa, między innymi:

 • Ustawy z dnia 25 października 1991 r.  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
 • Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • innych przepisów prawnych nakładających obowiązki i uprawnienia na Administratora oraz przepisami wykonawczymi do wymienionych ustaw.

Administrator realizuje również postanowienia umowne zawierane z osobami fizycznymi a dane osobowe przetwarzane są w ich zakresie wyłącznie do realizacji tych umów. Przetwarzane są również dane przekazywane dobrowolnie, w celu skontaktowania się z Państwem w danej sprawie, udzielenia odpowiedzi lub w celach rekrutacji.

Rodzaj przetwarzanych danych

Administrator przetwarza następujące dane:

Imiona i nazwiska, dane adresowe , NIP, rodzaje, seria i numer dokumentów tożsamości, numer telefonu, nr konta bankowego, a także inne dane wyłącznie niezbędne do realizacji poszczególnych zadań.

Prawa osoby której przetwarzane są dane

 1. Za przetwarzanie danych osób do 16 r.ż. odpowiadają opiekunowie prawni. Administrator ma prawo zweryfikować wiek osoby jeśli ma podejrzenia co do niespełnienia tego warunku.
 2. Posiadają Państwo prawo do:
 • Żądania dostępu własnych danych osobowych przetwarzanych przez Administratora
 • Sprostowania własnych danych osobowych
 • Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • Przeniesienia danych osobowych
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Prawo do całkowitego usunięcia danych, przysługuje jeśli:
 • jeśli zauważycie Państwo że wasze dane są przetwarzane niezgodnie z prawem albo rodzaj przetwarzanych danych wykracza poza niezbędny zakres informacji;
 • jeśli dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;
 • jeśli dane nie są już niezbędne;
 • jeśli cofniecie państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale nie istnieje inna podstawa do ich przetwarzania.
 1. Prawo do przenoszenia danych – można z niego skorzystać aby otrzymać od Administratora pełen zakres danych jaki Administrator zebrał na Państwa temat. Można z niego skorzystać jeśli dane przetwarzane są w ramach dobrowolnie wyrażonej zgody lub wynikają z zawartej umowy
 2. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych wobec przekazania danych innemu administratorowi lub w celach marketingowych.
 3. Prawo zmiany danych – możecie Państwo zmienić, zaktualizować swoje dane osobowe w każdym momencie, np. jeśli zmieniliście nazwisko, miejsce zamieszkania albo numer telefonu.
 4. Jeśli Państwo uważają że dane przetwarzane przez Ośrodek wykraczają ponad zakres wymagany do realizacji celu, czy skorzystać z przysługujących Państwu praw, należy się zgłosić do Inspektora Ochrony Danych. Inspektor nie udziela szczegółowych odpowiedzi dotyczących Państwa danych osobowych przez telefon, zaś w przypadku zgłoszenia pisemnego skorzystania z Państwa praw lub obowiązku informacyjnego, pismo lub metoda kontaktu musi w sposób jednoznaczny określać, że to Państwo jesteście właścicielami tych danych osobowych.

Czas przechowywania danych

Przetwarzane przez Administratora dane podlegają w większości przepisom ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i w zależności od rodzaju sprawy, dane te podlegają archiwizacji. W przypadku danych wykorzystywanych poza obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, dane będą usuwane natychmiast po ustaniu realizacji celu w przypadku przetwarzania w formie papierowej, oraz minimum 2 lata maksymalnie 5 lat po ustaniu realizacji celu w przypadku przetwarzania w formie elektronicznej. Ten drugi wymóg wynika z zapewnienia rozliczalności zadań w systemach teleinformatycznych. Dane będą przede wszystkim przetwarzane przez czas wykonywania zadań Administratora oraz przez okres zabezpieczenia roszczeń cywilno – prawnych należytego wykonania lub niewykonania naszych zdań statutowych lub obowiązków prawnych.

Udostępnianie danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym instytucjom reprezentujących interes publiczny na podstawie stosownych przepisów. Mogą też być przekazywane naszym partnerom z którymi mamy zawarte umowy o współpracy przy wykonywania naszych zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych.

Zabezpieczenie danych osobowych

Państwa dane osobowe podlegają szczególnej ochronie. Aby zapewnić odpowiedni poziom
bezpieczeństwa, w tutejszym ośrodku wdrożono Politykę Ochrony Danych Osobowych. Dokumenty te są analizowane i na bieżąco aktualizowane aby przeciwdziałać nowo pojawiającym się zagrożeniom. Systemy informatyczne zabezpieczone są powszechnie uznawanymi metodami, zastosowano również rozwiązania organizacyjne i przeszkolono pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

Profilowanie i przetwarzanie automatyczne

Pani/Pana dane będą nie przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania
Podstawa prawna i skargi

Ochrona danych w urzędzie działa w oparciu o przepisy o ochronie danych osobowych w
szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych powszechnie znanym pod nazwą RODO lub GDPR.
Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych
osobowych do organu nadzorczego.

 

 

 

 

Beata Matyskiel,

Dyrektor

GOKSiT Korycin

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Wzór umowy

Utworzono dnia 01.08.2018, 12:36

Oferta cenowa

Utworzono dnia 01.08.2018, 12:36

Zaproszenie do złożenia oferty

Utworzono dnia 01.08.2018, 12:36

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

 

Konar

Konar Kora Korycin

Zespół Szkół w Korycinie

Urząd Gminy Korycin

Przedszkole Korycin

maratony polskie pl

Fundacja biebrzańska

Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny

woak

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 0

W poprzednim tygodniu: 51

W tym miesiącu: 53

W poprzednim miesiącu: 198

Wszystkich: 33703