Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

XXVII Półmaraton Mleczny KJK - 23.06.2018 r.

Czcionka:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

XXVII PÓŁMARATONU MLECZNYGO

Korycin - Janów – Korycin

oraz

I BIEGU TOWARZYSZĄCEGO

NA DYSTANSIE 5 KM

23 czerwca 2018 r.

I. ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy sportowej XXVII Półmaratonu Mlecznego KJK , zwanej dalej Biegami, jest Gmina Korycin oraz Gmina Janów.

II. CEL

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

3. Propagowanie idei wolontariatu w społeczeństwie.

4. Promocja Gminy Korycin jako gminy przyjaznego biegaczom i osobom aktywnym.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg Główny oraz Bieg Towarzyszący na dystansie 5 km odbędą się w dniu 23 czerwca 2018 r. w Korycinie (start – meta: teren nad zalewem w Korycinie).

2. Start Biegów nastąpi o godz.: 12:00. Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się o godz.: 11:30. Linia startu zostanie zamknięta po ok 10 min od strzału startera. Planowana dekoracja i wręczenie nagród ok. godz.: 15:00.

3. Długość trasy biegu głównego: 21,0975 km. Trasa posiada atest PZLA. Długość biegu towarzyszącego: 5 km. Trasa biegu towarzyszącego nie posiada atestu PZLA.

4. Biegi towarzyszące dzieci i młodzieży odbędą się w Janowie (start – meta: Rynek w Janowie). Otwarcie biegów godz.: 10:00, dekoracja i wręczenie nagród godz.: 12:00.

5. Szczegółowa trasa biegu będzie dostępna na stronie internetowej goksit.korycin.pl, najpóźniej 30 dni przed Biegiem.

IV. LIMIT CZASU

1. Zawodników startujących w biegu głównym obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godz. od strzału startera. Limit czasu w biegu towarzyszącym wynosi 1 godzinę.

2. Zawodnicy, którzy nie dotrą do przed wskazanym limitem czasu, zobowiązani są do zejścia z trasy.

3. Zawodnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własną odpowiedzialność i zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.

V. PUNKTY ODŻYWIANIA I KONTROLNE

1. Na trasie biegu głównego rozstawione będzie 5 punktów z wodą mineralną w okolicach 6 km, 9 km, 11 km, 14 km, 17 km. Na trasie biegu towarzyszącego rozstawiony będzie 1 punkt z wodą mineralną po przebiegnięciu dystansu 2,5 km.

VI. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

1. W Biegu prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 23 czerwca 2018 roku ukończą 18 lat.

2. Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem bezpośrednim.

3. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego oraz dokonanie opłaty wpisowej. Rejestrację prowadzi prowadzi firma……………………….za pośrednictwem portalu: ……………….. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty wpisowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4. Zgłoszenia internetowe zostaną zamknięte 17 czerwca 2018 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów pod warunkiem dostępności miejsc.

5. W biegach obowiązuje limit nadanych numerów startowych w liczbie 999, przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność dokonywania opłat wpisowych.

6. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie znajdowało się w przy Zalewie w Korycinie w miejscu wyraźnie oznaczonym przez Organizatora. Będzie czynne w/w dniu w godzi.: 7:30 – 10:00.

7. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające numer startowy wraz z chipem do pomiaru czasu, który należy umieścić na lewej nodze.

8. W pakiecie startowym znajdować się będą pamiątki, gadżety, suweniry przygotowane przez Organizatora.

9. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

10. Odbiór pakietu startowego w imieniu osoby trzeciej jest możliwy na podstawie podpisanego oświadczenia tej osoby oraz kserokopii dowodu osobistego zgłoszonego zawodnika. Dodatkowo należy przedstawić podpisane oświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez Uczestnika Biegu. Formularz będzie do pobrania ze strony goksit.korycin.pl.

11. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

12. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

13. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu.

14. W biegach towarzyszących dzieci i młodzieży prawo startu mają dzieci w wieku przedszkolnym, młodzież szkół podstawowych i gimnazjów, w tym niepełnosprawni na podstawie pisemnego oświadczenia zgody rodziców (opiekunów) na start oraz orzeczenia o niepełnosprawności i pisemnej zgody lekarza na start. Szczegółowe warunki udziału w biegach reguluje odrębny Regulamin biegów towarzyszących dzieci i młodzieży.

VII. OPŁATY

1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej, która wynosi w zależności od terminu wpłaty oraz długości biegu:

Półmaraton Mleczny KJK:

• 50 zł do 25 maja 2018 r.

• 65 zł od 26 maja do 17 czerwca 2018 r.

• po 17 czerwca zapisy możliwe tylko w dniu imprezy w Biurze Zawodów – koszt 80 zł.

Bieg Towarzyszący na dystansie 5 km:

• 40 zł do 25 maja 2018 r.

• 55 zł od 26 maja do 17 czerwca 2018 r.

• po 17 czerwca zapisy możliwe tylko w dniu imprezy w Biurze Zawodów – koszt 70 zł. (pod warunkiem dostępności miejsc)

2. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.

3. Zwolnieni z opłaty startowej są:

• zawodnicy niepełnosprawni. Warunkiem zwolnienia z opłaty, jest przesłanie skanu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność na adres mailowy: korycingoksit@gmail.com oraz biuro@empem.pl

• zawodnicy z gmin Korycin i Janów. Warunkiem zwolnienia z opłaty, jest przesłanie skanu dokumentu potwierdzającego zameldowanie na w/w terenie na adres mailowy: korycingoksit@gmail.com oraz biuro@empem.pl

• kobiety, które ukończyły 60 rok życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia. Warunkiem zwolnienia z opłaty, jest przesłanie skanu dokumentu potwierdzającego ukończenie w/w wieku na adres mailowy: korycingoksit@gmail.com oraz biuro@empem.pl.

• zawodnicy którzy ukończyli wszystkie poprzednie edycje Półmaratonu Mlecznego KJK.

4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

5. Możliwe jest przeniesienie swojego numeru startowego na innego zawodnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego. Organizator dopuszcza taką możliwość w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2018 roku. Cesji swojej opłaty startowej na inną osobę należy dokonać przesyłając informacje o przeniesieniu numeru na adres korycingoksit@gmail.com oraz biuro@empem.pl

VIII. OŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA

1. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).

2. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty wpisowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

3. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

5. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

6. Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

IX. KLASYFIKACJE

1. Podczas biegu półmaratońskiego prowadzone będą następujące klasyfikacje:

• Klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn.

• Klasyfikacja najszybszy zawodnik z Gminy Korycin/Janów – wg zameldowania zgodnie z danymi wpisanymi w dowodzie osobistym lub innym dokumencie urzędowym.

• Klasyfikacja kobiet i klasyfikacja mężczyzn na wózkach.

2. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 30-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg czasu brutto liczonego od momentu strzału startera.

3. Podczas biegu na dystansie 5000 m prowadzone będą następujące klasyfikacje:

• Klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn.

4. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.

X. NAGRODY

Nagroda Główna – Żywa Krowa

lub voucher o wartości 1 000 pln do wykorzystania we wskazanym sklepie sportowym.

1. Zdobywcy miejsc I – III w ramach biegu głównego na dystansie półmaratońskim w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają puchary i następujące nagrody:

• Za I miejsce – voucher o wartości 700 pln do wykorzystania we wskazanym sklepie sportowym;

• Za II miejsce voucher o wartości 500 pln do wykorzystania we wskazanym sklepie sportowym;

• Za III miejsce voucher o wartości 300 pln do wykorzystania we wskazanym sklepie sportowym;

W przypadku gdy zwycięzcą Biegu głównego będzie kobieta w klasyfikacji generalnej nagrody będą przyznawane od II miejsca. W przypadku gdy zwycięzcą Biegu głównego będzie mężczyzna w klasyfikacji generalnej nagrody będą przyznawane od II miejsca.

2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji najszybszy zawodnik z Gminy Korycin/Janów (kobiety i mężczyźni) otrzymają puchary oraz następujące nagrody:

• Za I miejsce – voucher o wartości 300 pln do wykorzystania we wskazanym sklepie sportowym;

• Za II miejsce voucher o wartości 200 pln do wykorzystania we wskazanym sklepie sportowym;

• Za III miejsce voucher o wartości 100 pln do wykorzystania we wskazanym sklepie sportowym;

3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji kobiet i mężczyzn na wózkach. otrzymają puchary oraz następujące nagrody:

• Za I miejsce – voucher o wartości 300 pln do wykorzystania we wskazanym sklepie sportowym;

• Za II miejsce voucher o wartości 200 pln do wykorzystania we wskazanym sklepie sportowym;

• Za III miejsce voucher o wartości 100 pln do wykorzystania we wskazanym sklepie sportowym;

4. Zdobywcy miejsc I – III w ramach biegu towarzyszącego na dystansie 5 km w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają puchary i następujące nagrody:

• Za I miejsce – voucher o wartości 300 pln do wykorzystania we wskazanym sklepie sportowym;

• Za II miejsce voucher o wartości 200 pln do wykorzystania we wskazanym sklepie sportowym;

• Za III miejsce voucher o wartości 100 pln do wykorzystania we wskazanym sklepie sportowym;

5. Spośród wszystkich uczestników biegów zostanie wylosowanych 10 nagród rzeczowych (losowanie wśród zawodników poza miejscami premiowanymi nagrodą pieniężną).

6. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

7. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 30 czerwca 2018 na adres mailowy goksitkorycin@gmail.com oraz biuro@empem.pl. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 30 czerwca 2018.

8. Pisemne protesty dotyczące miejsc dekorowanych w klasyfikacji generalnej, należy składać do Sędziego Głównego bezpośrednio przed ceremonią wręczenia nagród (najpóźniej na 15 min przed dekoracją).

9. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach, rzeczowych lub finansowych oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników, w tym korzystania z kijków Nordic Walking. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.

2. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.

3. Po Biegach Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania bezpłatnie z świadczeń cateringowych.

4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.

5. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.

7. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Październik 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

 

Konar

Konar Kora Korycin

Zespół Szkół w Korycinie

Urząd Gminy Korycin

Przedszkole Korycin

maratony polskie pl

Fundacja biebrzańska

Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny

woak

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki